Finanční plán, kde začít?

28.04.2023

Co je to finanční plán a k čemu slouží?

Finanční plán, který bývá součástí podnikatelského plánu. Slouží jako nástroj, pro  odhad budoucích příjmů a výdajů firmy . Totéž platí i pro OSVČ. Díky finančnímu plánu získáte dokonalý přehled o financích spojených s vaším podnikáním a zjistíte, jak vysoké máte náklady a s jakým potenciálním ziskem můžete počítat.

Pokud potřebujete své podnikání financovat bankovním úvěrem nebo sháníte investory, s velkou pravděpodobností po vás budou banka i investor pečlivě zpracovaný finanční plán vyžadovat. Finanční plán byste měli zpracovat nejen na počátku podnikání, ale také v jeho průběhu. Následně se k němu vracet revidovat a monitorovat, zda jdete správným směrem. Pokud zjistíte, že se vašemu podnikání nedaří. je důležité říct si otevřeně co s tím. Lepit minusové položky půjčkou za nevýhodných podmínek je cesta do pekel. Není slabost přiznat si, že se nám nedaří. Někdy je potřeba přijít s jiným produktem, změnit službu nebo cílovou skupinu. Totéž platí i při opačném modelu, kdy se nám daří a máme zisk víc než nad očekávání. Je fajn tyhle peníze rozumně investovat. 

Proč je finanční plán důležitý?

Vypracování finančního plánu podnikatelům přináší celou řadu výhod. V první řadě díky němu mohou včas zjistit, zda je jejich nápad opravdu životaschopný. Finanční plán také usnadňuje rozhodování, do čeho investovat, zvyšuje finanční stabilitu firmy a umožňuje správně reagovat při krizových situacích.

Jak by měl finanční plán vypadat? To záleží jen na vás, není výjimkou, že má podobu pouze přehledné a jednoduché tabulky v Excelu. Na jeho vytvoření tedy nebudete potřebovat žádné speciální programy.

Také se dá využít nástroj jako idoklad.cz fakturovač.cz, a další účetní aplikace. Ve všech najdete přehled příjmu výdajů v přehledné tabulce nebo grafu.

Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán

Narazit můžete na dva základní druhy finančních plánů, a sice na dlouhodobý a krátkodobý finanční plán. Jak se liší?

Dlouhodobý finanční plán

Dlouhodobý finanční plán slouží k plánování dlouhodobého růstu firmy a s ním spojených příjmů a výdajů. Poskytuje tedy výhled do budoucna na několik let dopředu a měl by se vypracovat už před založením firmy.

V průběhu podnikání byste ho však rozhodně neměli nechat ležet ladem, ale pravidelně ho aktualizovat, doplňovat a vyhodnocovat. Reálně dosažená čísla byste měli porovnat s odhady alespoň jednou za měsíc.

Krátkodobý finanční plán

Jak už název krátkodobý finanční plán napovídá, je určený pro plánování výdajů a příjmů v kratším časovém úseku, přičemž se obvykle jedná o méně než jeden rok. Odborníci radí krátkodobý finanční plán ideálně sestavovat na kalendářní rok vždy po jednotlivých měsících, vzhledem k tomu, že je mnoho oblastí podnikání spojeno se sezónními výkyvy. Doporučuji do něj zaplánovat všechny aktivity spojené s podnikáním tedy veškeré plánvané výdaje na propagaci apod.

Pesimistická, realistická a optimistická varianta finančního plánu

Při tvorbě finančního plánu byste měli pracovat se třemi vývojovými scénáři, a sice s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou.

  • Pokud podnikáte už déle, realistický scénář by měl vycházet z reálných čísel z předcházejících let. V začátcích můžete vycházet například z průzkumu trhu.
  • Optimistický scénář počítá s tím, že se vám bude dařit lépe a dosáhnete vyšších zisků, než jste plánovali. Pak je dobré hledat kam získané peníze investovat.
  • Pesimistický scénář naopak bere v potaz možnost, že se vám dařit nebude, například z důvodu ekonomické krize, úraz nebo dlouhodobá nemoc apod. V  takovém případě je fajn myslet na pojištění či jiný druh příjmu

Jaké příjmy a výdaje zahrnout do plánování?

Součástí kvalitního finančního plánu by měly být očekávané příjmy a výdaje, zisk a případně také cash flow.

Příjmy

Co se týče příjmů, měli byste do finančního plánu zahrnout odhadované příjmy za zboží a služby, které nabízíte, včetně dalších možných příjmů, mezi které patří například počáteční vlastní vklad, prostředky od investorů, prostředky získané na dluh a také dotace nebo úroky z vkladů.

V počátcích podnikání bude velmi těžké odhadnout, jakých příjmů reálně dosáhnete, odhad vám může usnadnit například již zmíněný průzkum trhu. Ve chvíli, kdy se podnikání rozjede, finanční plán aktualizujte, abyste získali reálnější představu.

Výdaje

U výdajů rozlišujeme fixní a variabilní výdaje. Fixní náklady jsou ty, které vznikají bez ohledu na to, kolik zboží jste prodali nebo jakou částku jste vydělali za poskytování služeb. Mezi fixní výdaje tak patří například nájem za prostory nebo mzdy a odvody.

A variabilní náklady? Ty se zvyšují na základě prodaného zboží nebo poskytnutých služeb, jedná se například o obalové materiály, částku za dopravu apod.

Zisk

Abyste dosáhli zisku, musí příjmy převyšovat výdaje. Pokud by tomu bylo naopak, bylo by vaše podnikání ve ztrátě. I přesto, že z tabulky vyčtete, že jste v zisku, myslete na to, že jde o zisk před zdaněním. Zdanění pro fyzické osoby je v současné době 15 % a pro právnické osoby 19 %.


Co je to výkaz cash flow a k čemu slouží?

ýkaz cash flow (česky tok peněz, příp. výkaz o peněžních tocích) můžeme popsat jako přehled o peněžních příjmech a výdajích (resp. jejich rozdílu) za konkrétní období, který podnikatelům pomáhá lépe držet přehled nad podnikovými financemi a má přímou návaznost na finanční plán. Jinými slovy říká, kolik volných peněžních prostředků má vybraná firma či podnikatel k dispozici.

Cash flow povinně vykazují účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem. Dobrovolně si ho vedou i živnostníci nebo firmy sestavující závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz je totiž přínosný pro všechny podnikatele.

Cash flow ze všech výkazů (rozvahy a výkazu zisků a ztrát) nejlépe zachycuje reálný stav finančního zdraví podniku. Doplňuje výše uvedené účetní výkazy, tak, že odstraňuje nesoulad mezi okamžikem vzniku nákladů a výnosů a okamžikem skutečného přírůstku a úbytku peněžních prostředků. To je jeden z hlavních důvodů, proč ho banky požadují při žádostech o podnikatelský úvěr

na stránkách idoklad.cz existuje mini akademie, kde vás provedou celým sestavením jak finančního plánu tak cash flow je ZDARMA  a do začátku určitě pomůže. 

 https://www.idoklad.cz/blog/ziskejte-perfektni-prehled-o-svych-financich-diky-vykazu-cash-flow 

zdroj: idoklad.cz